Ledarskap och social identitet

Vad betyder det att vara ledare?Under hela historien har många människor stått ut för sin förmåga att leda massorna.En av frågorna från socialpsykologin är emellertid orsaken till denna artikel. De klassiska delarna av ledarskapsstudier har försökt hitta ett antal egenskaper som bildade ledaren och anledningarna till att de identifierar sig med honom. Det finns emellertid en stor variation mellan olika ledare att bygga en enda klassificering. En mindre person-centrerad, processorienterad syn på sociala grupper kommer dock att bidra till att bättre förstå problemet. Vi måste utvärdera till exempel förhållandet mellan ledarskap och social identitet. John Adair sa en gång att det viktigaste ordet för en ledare är "vi" och det minst viktiga är "jag".

Denna observation avslöjar en syn på social identitet. Ledarskap upprätthålls genom en "vi", en grupp som förenar oss och leder oss till samma mål. På så sätt överger anhängare sina personliga intressen och agerar för gruppen.Innan vi förklarar hur ledaren är född genom gruppprocesser och social identitet ska vi titta på de klassiska perspektiven av ledarskapsstudier. På så sätt får vi en mer fullständig bild av alla aspekter som är inblandade i ledarskapsprocessen. Clas klassiska ledarskapsförfaranden

När vi pratar om klassiska ledarskapsinriktningar fokuserar vi på idén om "den stora mannen" och hans personlighet. Denna uppfattning går tillbaka åtminstone till Platons skrifter, på jakt efter ämnet som utgör ledaren. Diskussionen om personlighet eller dess egenskaper har pågått i ca 2500 år.Generellt sett i detta perspektiv är det underförstått att ledaren har stora förmågor att styra, hantera och motivera resten av folket.Dessutom är det allmänt erkänt av en väsentlig egenskap, kallad "karisma". Men vad är karisma? Under historien har denna egenskap fått många extremt varierade betydelser. Detta gav till och med upphov till tautologiska definitioner, såsom detta: "Karisma gör en ledare och att vara ledare har karisma".

Det största problemet som härrör från dessa perspektiv är den heterogenitet som vi kan hitta bland ledare.

Flera studier har genomförts för att analysera likheter mellan ledare. Dessutom försökte dessa studier definiera vilka egenskaper som gör att någon blir ledande eller inte. Resultaten ger emellertid inga klara slutsatser. Den variabel som bäst förutsäger ledarskap är intelligens, vilket motsvarar 5% av variansen, men 95% av variansen skulle vara orsakad av variabler som vi inte vet.

Därför är personlig identitet en dålig mekanism för att förutsäga ledarskap. Men vi kan se vad som händer om vi tittar på gruppens identitet eller ledarens sociala identitet.Ledarskap och social identitetFör det första, om du inte är välkänd i vad processerna med självkategorisering och social identitet betyder kan du klicka på den här länken. Att veta dessa teorier hjälper dig att förstå mer djupt vad vi förklarar nedan. En viktig aspekt för att någon ska vara ledare är att få anhängare som känner igen honom som ledare, antingen implicit eller explicit. Det vill säga bakom varje ledare finns en grupp som kommer att ha sin egen gruppidentitet. Denna identitet kommer att återspeglas i en rad egenskaper och mål som definierar gruppen. Därför kommer individer inom den att identifieras med en stor del av sådana egenskaper.

Så om anhängarna är de som väljer ledaren, på vilken grund var de för att bestämma ledarskap? Det är lätt att föreställa sig detOm anhängarna har sin aktiva sociala identitet, kommer de att leta efter någon som representerar gruppens egenskaper och mål. I sin sökning kommer de att jämföra postulanterna till ledarens rang med gruppens identitet. Först då kommer en av dem att stå ut för att vara den exakta prototypen av gruppen, och många anhängare ser honom som chef för gruppen.

Ledaren är en som saknar personlig identitet ur synvinkeln av anhängarna

. Hela ditt varelse representerar gruppen. Detta gör honom till den idealiska personen för att spela denna roll. När allt är om han är lika med gruppen kan det inte gå emot gruppens intressen. Dessutom, när alla medlemmar delar en gruppidentitet, kommer det att finnas stark identifikation och empati med ledaren.

Denna nya vy övervinner bristerna i klassiska ledarskapsmodeller

. Att förklara ledaren för varje enskild gruppidentitet hjälper oss att förstå förekomsten av stor variation bland olika ledare. Men det finns fortfarande mycket att undersöka och många processer förstår inom ledarskapsmekanismerna.