ÄR intelligens mellan män och kvinnor annorlunda?

Många studier är överens om att den allmänna intelligensen för män och kvinnor är väldigt likartad. Men något annat händer när vi talar om specifika färdigheter:Data indikerar relevanta och systematiska skillnader i verbal förmåga, numerisk träning och visuospatial fitness. Kvinnor har högre poäng än män i verbal förmåga och i de tester där språk är viktigt. Män utmärker sig emellertid särskilt i numerisk träning och rumslig fitness (bedömning inklusive visualiseringsuppgifter och mental rotation).

I alla fall på förmågan att manipulera information finns det många studier som inte återspeglar skillnader. Deary et al (2007) genomförde en studie som jämförde män och kvinnor som syskon och deras resultat visar att kvinnor står ut i tester av ordförening, förståelse och kodningshastighet. Män, å andra sidan, presenterar högre poäng på test av vetenskap, aritmetik, mekanisk förståelse och elektronisk intelligens.Vi kanske undrar om möjligheten att dessa skillnader beror på kulturella eller pedagogiska faktorer. I det avseendet analyserar Feingold (1988) huruvida skillnaderna mellan män och kvinnor är konstanta med generationerna eller inte. Resultaten visar att diferenças skillnader tenderar att minska med övergången av generationer, och vi antar att vi kan störa såväl som i utbildning.Dessutom är det i överensstämmelse med variabilitetshypotesen nödvändigt att säga att det finns skillnader mellan grupperna. Det kan nämligen inte sägas att tillhörande ett kön eller en annan gör oss mer lämpade för vissa uppgifter, men normen är variabilitet. De flesta individer är i genomsnitt och genomsnittet för män och kvinnor är detsamma.

Skillnader uppstår i dispersion.Nuvarande intelligensdata visar att det finns en högre andel män i den övre delen av intelligensfördelningen, men det finns också en högre procentandel vid nedre änden. Menhos kvinnor finns det större homogenitet

.Ett annat problem som läggs till i kontextuella överväganden av dessa data kallas "Flynn-effekten", ett fenomen som definieras av en konstant ökning av poängen av allmän intelligens som generationerna går förbi.Denna effekt observeras över hela världen och observerades först i USA mellan 1930 och 1980. En systematisk analys av detta fenomen utfördes i andra länder och det verifierades att oavsett ursprung en en 50-årig som i 1942 gjorde över 95% av befolkningen var bara över 25% år 2000.Som vi nämnde tidigare kunde vi förklara dessa resultat genom en förbättring av näring, utbildning och / eller kognitiv stimulering?Tydligen, som vi tidigare diskuterade om könsskillnader, påpekade Feingold att dessa har bibehållits över generationerna. I överensstämmelse med Flynn-effekten visar data som erhållits i studier som Teasdale och Owen (1989) att utbildningshypotesen inte motiverade alla situationer, men att även en ökning av intelligens producerades, även i utbildningsnivåer.Redan på grund av Flynn-effekten analyserades det om näringen kan ha något att göra med generationsutvecklingen och de erhållna resultaten verkar avgörande, men med viss motvilja. Flera författare, som Eysenck och Schoentale, analyserade denna fråga och bestämde att:- Nivåerna av vitaminer, mineraler och proteiner hos barn är oumbärliga.

Låga nivåer av vitaminer och mineraler minskar nivån på intelligens hos ungdomar.- Vitamin- och mineraltillskott verkar betydligt öka icke-verbal intelligens hos ungdomar.- Ju lägre ålder då barn får kosttillskott, desto större observeras effekterna. - Dessa tillägg har ingen effekt på barn med tillräckliga nivåer och vitaminer och mineraler. Denna effekt observeras efter mer än ett år.- Deficits i vitaminer är lika viktiga för intellektuella prestationer, liksom underskott i mineraler.

Vi kan dock inte undra om vad dessa uppgifter betyder, och vi måste ta hänsyn till dem med en kritisk hållning. Huvudmetoden är: Mäter vi korrekt intelligens? Är intelligens ett konstgjort koncept?Tydligen nuvarande data visar att allmän intelligens, som traditionellt förstås av det kollektiva omedvetna, har inte mycket mening, och vi tänka det som multipla intelligenser, som tillåter vår anpassning och utveckling i livet.

Trots detta är varje tillvägagångssätt komplementär och vi bör inte devalvera dem.

Med andra ord, är det viktigt att ha en analytisk och logisk-matematisk intelligens för att utveckla våra akademiska kompetens, till exempel, men den kreativa intelligens, musikalisk, verbala, konstnärliga och flera andra, anses också nödvändigt för att personliga och människans evolution. Faktum är att det är normalt att en person sticker ut i ett eller annat utrymme, inte på global nivå.Kort sagt är det klart att

intelligens inte är något statiskt och strukturellt.

Vi kan och borde upptäcka vår potential och främja tillväxt och utveckling av våra färdigheter och förmågor, oavsett vår kön och sociala status.