Teorin om orsakssamband: Ursprung, utveckling och konsekvenser

Alla, vid någon tidpunkt, tolkar beteendet. Både vårt beteende och det som andra har.En psykologisk teori som förklarar hur vi tolkar beteende är teorin om orsakstilldelning.Denna teori, som tillhör socialpsykologi, utvecklades grundligt av Heider. Han definierade det som en metod för att bedöma hur människor uppfattar sitt eget beteende och andras.

Heiders kausaltillskrivningsteori försöker analysera hur vi förklarar människors beteende och händelserna i livet.Med andra ord, hur gör vi uppdrag om beteende. För Heider tenderar vi att ange andras beteende till en av två möjliga orsaker: en intern orsak (personlighetstreck, intelligens, motivation etc.) eller en extern orsak (lycka, situation, åtgärder från tredje part).

Orsaker till orsakssamband

Heiders tillskrivningsteori skiljer endast mellan interna och externa uppdrag. Därefter lade Bertrand Weiner ytterligare två faktorer till teorin.Heiders uppdrag namngeslokus av kontroll, som han tillade stabilitet och kontroll.Var och en av dessa faktorer förklaras nedan:

  • Locus av kontroll: locus kan vara internt eller externt, beroende på person eller sammanhang. Detta är relaterat till självkänsla. En individ som tillskriver sina misslyckanden på personliga faktorer kommer att drabbas av en märkbar minskning av självkänsla. Du kommer att använda en intern kontrollplats.
  • Stabilitet: Stabilitet är den bedömning vi gör gällande stabilitet under beteende. Det hänvisar till varaktigheten av ärendet. Om ett ämne anger hans brist på de faktorer som han anser vara stabila över tiden (till exempel svårighet i en karriär), kommer hans motivation för prestation att minska. Tvärtom, om du attribut till instabila faktorer, kommer din motivation för prestation inte att minskas.
  • Kontrollerbarhet: Denna term avser huruvida tolkningen beror på yttre faktorer, som inte beror på personen eller internt, beroende av personen. En extern faktor är otur, medan en intern faktor är brist på kompetens. När orsaken uppskattas vara från interna faktorer minskar motivationen för realisering.

Beteendeuppdrag

Causala uppdrag, som vi har sett, kan göras för beteenden som utförs av sig själv eller andra.Dessa uppdrag kan i sin tur ha ett internt eller externt läge, kan vara stabila eller instabila, och styrbarheten kan vara intern eller extern. De olika kombinationerna som framträder är de som indikerar motivation och självkänsla.

Till exempel, om en ung man vinner en tävling, kan man säga att det berodde på att han tränade mycket och förberedde sig för det. Denna uppgift är intern och refererar till en annan person. Men om den unga segerns seger är hänförd till bristen på konkurrenskraft, till det faktum att de övriga deltagarna inte var beredda, skulle det vara en extern uppgift.

De interna tilldelningarna av de framgångar som stabilitet och kontrollerbarhet tillskrivs är de mest positiva.Dessa typer av uppdrag ökar självkänslan och samtidigt motivation. Tvärtom, om dessa samma attribut tillskrivs misslyckanden minskar självkänsla, liksom motivation.

Skillnader i orsakssamtalsteori

Samma person kan göra olika orsakssatser för liknande händelser. På samma sätt kanolika personer göra olika kausaluppgifter för samma händelse. Till exempel, för vissa som inte passerar ett test, beror på brist på kapacitet (intern och stabil orsak), för andra skulle det vara en följd av provets svårighet (extern och instabil orsak). Dessa variationer, förutom att påverka självkänsla och motivation, har också ett grundläggande inflytande på förväntningarna.

Beroende på hur vi tolkar andras beteenden kommer vi att tänka på en eller annan väg om dem. Men dessa attribut är inte perfekta eller objektiva.Vid många tillfällen gör vi misstag vid tolkning av beteenden. Därför har orsakssammanhangsteorin fått upphov till andra relaterade forskningsområden. Några av dem är teorin om grundläggande attributfel, kognitiv dissonans och lydnad.Vid tolkning av beteenden använder vi heuristik och fördomar som leder oss till felaktiga uppdrag. Vid många tillfällen motiveras dessa tillskrivningar av våra tidigare övertygelser. Om de tolkningar vi gjorde var annorlunda skulle den kognitiva dissonansen genereras, vilket vi tenderar att undvika. Dessutom kommer ○ orsakssamband att påverka vårt förhållande till de personer vars beteende vi utvärderar.

Således tenderar vi att ägna mer uppmärksamhet åt personer som har bättre förmåner än de som misslyckas: vi kommer att lyda mer och ta mer hänsyn till deras åsikt.